Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava    

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 

fax č. 02/58 27 21 70 

Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov